Lejebetingelser

Generelle betingelser for leje af maskiner og materiel

1. Der beregnes leje pr. kalenderdag. Arbejdes der ud over 8 timer betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer.

2.
Maskiner og materiel må kun anvendes af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer. Udlejeren er ikke ansvarlig
for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. Udlejeren er ikke
erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede
materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

3. Det udlejede må ikke fremlejes eller handles. Det udlejede skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid
og i samme stand som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Lejer erklærer sig indforstået
med,
at udlejer, i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materialet
gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.

4. Hvis lejer har beskadiget materiellet, forpligter lejer sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris, uanset hændelsesforløbet.

5. Selvrisiko i forbindelse med tyveri, herværk, vandskade og brand i danmark.

Maskinens listepris  Selvrisiko
 kr.                  1 – 20.000  35 % af maskinens listepris
 kr.         20.001 – 50.000  kr.             10.000
 kr.         50.001 – 100.000  kr.             15.000
 kr.       100.001 – 200.000  kr.             20.000
 kr.       200.001 – 300.000  kr.             25.000
 kr.       300.001 – 400.000  kr.             30.000
 kr.       400.001 – 600.000  kr.             35.000
 kr.       600.001 –  kr.             40.000

selvrisiko er opgivet eksl. moms.

forsikringen dækker ikke i tilfælde af:

  1. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indfyldelse af beruselse og lignende (narkotika m.v.)
  2. Driftstab og/eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker m.m)
  3. Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.
  4. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
  5. Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.

6. Evt. udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende.

Betaling

Lejen kan betales via Mobilepay, Dankort, Visa, Mastercard, Viabill, bankoverførsel eller med kontanter ved udlevering.

Vigtigt! Betalingsmåden aftales, når du indgår lejemålet.

Annullering/fortrydelsesret af ordre

Annullering af ordre skal ske mindst 7 dage før booking dato, ved annullering af ordre opkræves adm. gebyr på 200 kr. + moms.

ved annullering senere end 7 dage før, kan ordre evt. blive udskudt eller tilgodebevis udstedes.

Brændstof

Maskinerne leveres opfyldt med brændstof.

Leveres de ikke tilbage opfyldt opkræves 14 kr. pr. liter. eks. moms

Der tillægges et optanknings gebyr på 50 kr. eks. moms 

Lejers forpligtelser

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter
gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet
må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet
til.

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på
materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således
alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør.
Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet
bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor
anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer
desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage
sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig
vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand,
opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er
lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige
services.  Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.
Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden
udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke
flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte
uden udlejers skriftlige samtykke.

Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers
skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved
lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved
modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler.
Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl
og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til
udbedring heraf.

Ved manglede rengøring opkræves 320 kr. + miljøtillæg 39 kr.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering,
demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof,
smøring, elektricitet og lignende. Eventuel manglende eller
ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler,
nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter
Kbhmaterieludlejnings faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr
uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i
forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på
personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som
følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om
underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde
beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de
forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller
skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af
materiellet.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i
forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt
avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på
grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer
uvedkommende.

Trailer

Ved leje af trailer eller lift er det lejers ansvar, at trækkende køretøj er lovligt indregistreret til den lejede
trailer, og at totalvægt for bil og trailer overholdes.
Ligeledes skal du sikre dig, at bilen er lovmæssig forsikret til kørsel med trailer.

Parkeringsafgift / kontrolafgifter betales af lejer, manglende betaling af p-afgifter faktureres afgiften samt adm. gebyr på 195 kr. eks. moms.

Leverings pris

Vi har fast levering/afhentnings pris på 640 kr. eksl. moms + 12 kr. pr. km (4 ture på 3 kr. pr. kørte km) udregnet fra Generatorvej 43 i Søborg. Det hele bliver automatisk udregnet ved booking. Prisen er for både levering & afhentning igen.

Der tager forbehold for udregnings fejl.